در اولین روز هفته دولت صورت پذیرفت حضور فرماندار امامت جمعه و مسئولین ادارات در مزار شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان به همراه عطر افشانی قبور مطهر این عزیزان صورت پذیرفت