با توجه به راه اندازی مراکز مثبت زندگی در شهرستان بشرویه و تحویل پرونده های مستمر بگیر به این مراکز اولین جلسه بررسی مشکلات این موسسات با حضور ریاست و کارشناسان اداره بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شهرستان بشرویه برگزار گردید.