اجرای فعالیت های آگاهسازی طرح پیشگیری از خودکشی توسط حوزه پیشگیری و پایگاه خدمات اجتماعی امید شهرستان بشرویه