تعداد 3 فقره دستگاه بالابر بیماربه مبلغ تقریبی 450 میلیون ریال به توانخواهان ضایعه نخاعی تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان بشرویه تحویل گردید.