آقای علی عرب نژاد مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی و معاونت مشارکتهای مردمی امروز صبح به منظور اقتتاح مسکن معلولین در شهرستان حاضر و در ابتدای ورود با کارکنان اداره بهزیستی دیدار نمودند.